SAVANORIAI

KAIP TAPTI SAVANORIU?

Savanoris ugniagesys - asmuo, kuris yra pasirengęs savanoriškai dalyvauti gesinant gaisrus ir (ar) aktyviais veiksmais atlikti kitą visuomenei naudingą veiklą priešgaisrinės saugos srityje, atitinka jam nustatytus amžiaus, sveikatos, bendrojo fizinio parengtumo ir kitus reikalavimus ir yra sudaręs rašytinę savanoriškos veiklos sutartį su savivaldybės priešgaisrine tarnyba ar kitu šios savanorių ugniagesių veiklos organizatoriumi. Savanoriai ugniagesiai bus dviejų tipų - dalyvaujantys gaisrų gesinime ir nedalyvaujantys gaisrų gesinime, bet vykdantys visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje.

     Savanoriais ugniagesiais, dalyvaujančiais gaisrų gesinime, galės tapti ne jaunesni nei 18 metų ir ne vyresni kaip 65 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai. Jie turės atitikti tam tikrus sveikatos, bendrojo fizinio parengtumo ir kitus reikalavimus. Norint tapti savanoriu ugniagesiu, dalyvaujančiu gesinant gaisrus, pretendentas turės pateikti prašymą savivaldybės priešgaisrinei tarnybai ar kitam savanoriškos veiklos organizatoriui, pasitikrinti sveikatą ir bendrąjį fizinį parengtumą. Tuomet pretendentas turės baigti įvadinius mokymus, po kurių reikės išlaikyti egzaminą. Įvadinių mokymų nereikės baigti esamiems ir buvusiems savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams ir darbuotojams. Sėkmingai išlaikęs egzaminą ir atitikęs savanoriui ugniagesiui keliamus reikalavimus savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ar kito savanoriškos veiklos organizatoriaus įsakymu bus priimamas į savanorius ugniagesius. Su juo bus pasirašoma 4 metų savanoriškos veiklos sutartis, kurioje savanoris ugniagesys raštu pasižadės vykdyti savanorio ugniagesio funkcijas, įgis teises ir pareigas Priešgaisrinės saugos įstatyme ir Savanorių ugniagesių veiklos atlikimo ir savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijų vykdymo tvarkos apraše numatytomis sąlygomis ir pagrindais. Po to jam bus išduodamas pažymėjimas ir atpažinimo ženklas. Po 4 metų savanoriškos veiklos sutartį bus galima pratęsti.

    Savanoriais ugniagesiais, nedalyvaujančiais gaisrų gesinime, bet vykdančiais visuomenės švietimą gaisrų prevencijos srityje galės tapti ne jaunesni kaip 14 metų Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai. Pretendentai turės pateikti prašymą savivaldybės priešgaisrinės tarnybai ar kitam savanoriškos veiklos organizatoriui, bus organizuojami rekomendacinio pobūdžio įvadiniai mokymai. Įvadinių mokymų nereikės baigti esamiems ir buvusiems savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams ir darbuotojams. Priešingai nei pretendentams į savanorius ugniagesius dalyvaujantiems gaisrų gesinime, po įvadinių mokymų, egzamino laikyti nereikės. Baigus įvadinius mokymus pretendentas galės sudaryti savanoriškos veiklos sutartį iki 4 metų.

Priešgaisrinės saugos įstatymas

Priešgaisrinės saugos įstatymo pakeitimas, reglamentuojantis savanorių ugniagesių veiklą -Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 1, 2, 7, 10, 11, 14 ,16, 17, 18 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo V1 skyriumi įstatymas

 

Įgyvendinamieji teisės aktai

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas  dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą

Vidaus reikalų ministro įsakymas

Vidaus reikalų ministro įsakymas dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą

Įsakymas dėl savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gaisrų gesinimo darbuose, nemokamų periodinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo (2015 m. rugsėjo 22 d. Nr. 1-269).

Įsakymas dėl savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gesinant gaisrus, sveikatos reikalavimų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (2015 m. rugsėjo 22 d. Nr. 1-268).

Įsakymas dėl tipinės savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2015 rugpjūčio 11 d. Nr. 1-226)

Įsakymas dėl savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos kokybinių ir kiekybinių rodiklių aprašo patvirtinimo (2015 rugpjūčio 6 d. Nr. 1-221)

Įsakymas dėl savanorių ugniagesių mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2015 birželio 15 d. Nr. 1-183)

Įsakymas dėl savanorio ugniagesio pažymėjimo, atpažinimo ženklo ir savanorio ugniagesio pažymėjimo ženklo nuostatų patvirtinimo (2015 m. gegužės 21 d. Nr. 1-160)

 

Įsakymas del savanorių ugniagesių bendrojo fizinio parengtumo reikalavimų ir ju tikrinimo tvarkos  (2015 gegužes 6 d. Nr.1-142)

2017 Marijampolės priešgaisrinės apsaugos tarnyba